ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa allmänna villkor (”villkor/-en”) är tillämpliga på samtliga avtal
mellan CHEFS CULINAR(”CC”) och dess kunder (”kunden”) avseende
CC:s varor (”varor/-na”). Villkoren är endast tillämpliga på avtal
mellan näringsidkare. Villkoren utgör del av varje avtalsförhållande
mellan CC och kunden oavsett om avtal träffas via CC:s försäljningsrepresentanter,
via telefon, telefax, beställningsterminal, ett
från CC tillhandahållet IT-baserat beställningssystem, beställning
online, e-mail eller genom elektroniskt meddelandesystem.

1.2 Dessa villkor ersätter CC:s alla tidigare villkor. Dessa villkor ersätter
även villkor tryckta på tidigare fakturor eller liknande. Villkoren
ska ha företräde framför eventuella villkor som kunden hänvisar till.
Endast villkor som CC uttryckligen och skriftligen godkänner ska
gälla för CC. Avvikelser från dessa villkor måste uttryckligen och
skriftligen godkännas av CC för att bli gällande.

2. ERBJUDANDE OCH GODKÄNNANDE AV ORDER

2.1 Som kund hos CC tilldelades kunden ett individuellt kundnummer,
användarnamn och lösenord. Vid felaktig användning ansvarar
kunden även för eventuella förluster som kan uppstå i samband
därmed. Där kan krav inte göras gällande mot CC vid detta tillfälle.

2.2 Fram till kundens godkännande har mottagits av CC är erbjudanden
från CC inte bindande, om inget annat skriftligen anges.

2.3 Priserna är beroende av tillgänglighet och sortimentsförändringar.
Om en vara är slut i lager eller det sker en förändring i CC’s sortiment,
kan CC alltid vägra att leverera utan att kunden har rätt till
någon kompensation eller ersättning till följd.

2.4 Kunden har ingen allmän rätt att avbeställa varor för vilka det är
gjord en bindande order. När en beställning produktionsmässigt
initieras, kan den inte avbrytas.

2.5 Det utfärdas inget kvitto eller orderbekräftelse vid beställning från
CC´s sida när kunden beställer på nätet. Kunden hänvisas till den
information som finns på webben under ”beställningar”. Köpeavtal
på nätbutiken kan endast ingås på svenska.

3. PRISER

3.1 Alla priser är, om inte en annan valuta anges, i SEK exkl. moms.
Med förbehåll för tryckfel, slutsålda varor och sortimentsförändringar.
Priserna gäller endast i Sverige.

4. LEVERANS

4.1 Den angivna leveranstiden anges ungefärlig och är inte bindande.

4.2 Om inget annat överenskommits skriftligen, ska varorna levereras
DAP (Incoterms 2010) till överenskommen ort och plats.

4.3 Risken för varorna övergår på kunden när de avlämnats till kunden.
CC ansvarar för att varorna förpackas enligt tillämpligt regelverk.

4.4 Leverans av varorna sker enligt dessa villkor. CC åtar sig inte att
leverera inom särskild tid såvida inte annat skriftligen avtalats med
kunden.

4.5 Om leverans skall ske på kundens lager, måste området som
motsvarar den mottagna mängden varor/pallar, vara förberett och
rensat. Varorna anses som levererade, och därmed överlämnat risken
till kunden, när de är avlämnade på överenskommen plats för
leverans, oavsett om kunden eller dess personal är på plats eller ej.
Kunden är skyldig att se till att tillfartsvägarna rensas från snö och
is.

4.6 Alla ordrar över SEK 2.000 levereras fritt till kundens adress, om
inget annat är överenskommet. För ordrar under SEK 2.000 betalar
kunden en leveransavgift (sk stoppavgift) på SEK 200.
CC förbehåller sig rätten att, innan betalningsdatum, ändra priset om
CC’s sista erbjudande eller godkännande, utifall det uppkommer dokumenterade
nya eller ökade kostnader till följd av förändringar i tullar,
skatter, växelkurser etc. i den utsträckning som dessa kostnader är hänförliga
till den avtalade leveransen.
Alla beställningar är föremål för kreditprövning. CC förbehåller sig rätten
att vid bristande kreditvärdighet hos kunden hålla inne leverans av varor
till dess betalning har skett och/eller kräva förskottsbetalning. CC förbehåller
sig även rätten att hålla inne leverans av varor i det fall att CC vid
upprepade tillfällen, på grund av kunden, inte lyckats leverera varorna
och/eller vid annat avtalsbrott av kunden.

3. MÄNGDAVVIKELSER

3.1 Vid beställning av produkter angivna i kg eller liter anses leveransen
alltid vara korrekt, om den faktiska levererade kvantiteten inte
avviker med mer än 10% från den angivna mängden.

4. REKLAMATION OCH ANSVAR FÖR FEL

4.1 I samband med att Varorna avlämnas skall kunden så snart omständigheterna
medger det undersöka varorna i enlighet med god
affärssed.

4.2 När varorna har avlämnats ska kunden så snart möjligt, och under
alla omständigheter innan de förändras eller behandlas, undersöka
dem i syfte att identifiera eventuella avvikelser avseende antal, produktart
och/eller övriga specifikationer som har överenskommits
mellan parterna.

4.3 Fel som upptäcks av kunden, vilka går att hänföra till CC:s tillverkning
och/eller hantering av varorna, ska skriftligen och omedelbart
efter att felet visat sig, reklameras till CC.

4.4 Om kunden inte, inom 24 timmar efter leverans, har gjort en anmälan
till CC om en bristfällighet, kan kunden inte senare göra
reklamationen gällande.

4.5 I det fall att kunden underlåter att reklamera varorna enligt ovan
kan kunden därefter inte mot CC göra gällande anspråk avseende
avvikelser, fel och/eller brister hänförliga till ifrågavarande varor.
Reklamerar kunden inte inom skälig tid från det att han har tagit
emot varorna, förlorar kunden rätten att åberopa felet, om inte det
med varan följer en garanti eller liknande utfästelse eller i det fallet
CC förfarit grovt vårdslöst.

4.6 CC:s ansvar för fel i varorna begränsas till en skyldighet för CC att
på egen bekostnad företa omleverans av varorna.

4.7 Omleverans sker efter återtransport av ifrågavarande varor till CC.
Kunden ansvarar för att ordna med och göra vederbörliga utlägg
för återtransport enligt ovan till CC. CC ersätter kunden för skäliga
utlägg enligt ovan efter att det har kunnat konstateras att återtransporterade
varor är behäftade med avvikelser/fel vilka CC har
att svara för.

4.8 Om omleverans inte kommer i fråga kan kunden kräva prisavdrag
alternativt häva köpet. Kunden får häva köpet på grund av fel, endast
om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och CC
insåg eller borde ha insett detta.

5. BETALNING

5.1 För det fall parterna inte överenskommer om annat ska kunden
erlägga betalning för beställda och levererade varor mot av CC
utfärdad faktura. Betalning ska göras i enlighet med betalningsanvisningar
i CC:s faktura. CC accepterar inte någon annan form av
betalning. CC accepterar inte betalning genom check.

5.2 Betalningsvillkor är en vecka + 9 dagar ifrån fakturadatum, om
inget annat är överenskommet.

5.3 Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta på 2% per påbörjad
månad. Vid utebliven betalning förfaller samtliga fakturor, även senare
utställda, till omedelbar betalning. Detsamma ska gälla för
det fall växel är utställd, betalning är utfärdad på ackord, skäl för
återdebitering föreligger, uppskov med betalning medgetts eller
kunden försatts i konkurs. CC förbehåller sig rätten att vid utebliven
betalning stoppa eventuella pågående och/eller framtida leveranser
till kunden till dess samtliga utestående betalningar, inklusive
av CC debiterad dröjsmålsränta, till fullo har betalats av kunden.

5.4 För det fall betalning för beställda och levererade varor är försenad
med en sammanlagd tid om trettio (30) dagar ska dröjsmålet anses
utgöra ett väsentligt avtalsbrott i vilket fall CC har rätt att häva
avtalet och kräva att levererade produkter som kommit i kundens
besittning återlämnas till CC. Vid väsentligt avtalsbrott från kundens
sida har CC vidare rätt att kräva ersättning för den skada CC
har orsakats med anledning av avtalsbrottet.

5.5 CC förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning debitera kunden
SEK 60 i ersättning för påminnelse och SEK 180 om det skickas ett
inkassokrav och SEK 170 för upprättande av en amorteringsplan
alternativt på kundens bekostnad anlita ett inkassoföretag för indrivning
av skulden.

5.6 Kunden har inte rätt att göra avdrag eller undanhålla någon del av
köpeskillingen som säkerhet för eventuella genkäromål om andra
varor eller påstådda fel. Sådan lagring / kvittning skall anses en
väsentlig överträdelse av parternas avtal.

6. RETUR

6.1 Kunden saknar rätt att returnera varor med undantag för regleringen
i punkt 4.

7. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

7.1 CC förbehåller sig äganderätten till beställda och/eller levererade
varor till dess full betalning för varorna har erlagts i enlighet med
dessa villkor. Kunden får inte konsumera, behandla eller vidareförsälja
varor innan full betalning erlagts för dem. För det fall kunden
bearbetar varor som omfattas av CC:s äganderättsförbehåll erhåller
CC samäganderätt till de bearbetade varorna. Andelen av CC:s
samäganderätt till de bearbetade varorna ska motsvara förhållandet
mellan fakturavärdet av varorna och fakturavärdet av de slutligt
bearbetade varorna. Vid CC:s begäran ska kunden assistera CC
med att skydda CC:s äganderätt till varorna genom att exempelvis
följa CC:s instruktion att separera varorna från varor tillhörande
kunden eller tredje man eller genom att märka varorna som varor
tillhörande CC.

7.2 CC ska omedelbart underrättas om alla beslag av varor från tredje
man. Kunden ska överlåta till CC eventuellt förekommande krav
mot tredje man i anledning av skada, försämring, stöld, förstörelse
eller förlust av varor som CC är berättigad till eller som CC har
förvärvat, grundat på rättigheter enligt lag eller avtal. Kunden har
rätt erhålla de fordringar som överlåtits till CC under förutsättning
att kunden uppfyller sina betalningsskyldigheter gentemot CC.

7.3 Om kunden avbryter betalning innan alla kundens skyldigheter är
uppfyllda kommer CC att utnyttja sin rätt att återta varorna och de
krav som överlåtits till CC.

8. FÖRPACKNINGAR

8.1 CC för ett register över alla transportutrustningar som används i
samband med leverans av varor till kunden eller som tillfälligt ställs
till rådighet för kunden. För transportmaterial innebär rullburar, hyllplan
för rullburar, eurobackar, europallar, fruktlådor, ostboxar och
alla återvinningsbara förpackningar från Hørkram Foodservice A/S.

8.2 Pallar, backar, lådor m.m. (nedan benämnd ”Förpackningar”) vari
varorna transporteras ska förbli CC:s egendom. Förpackningarna
lånas ut temporärt och återlämnas i gott skick, sorterade efter typ,
till CC utan dröjsmål.

8.3 Vid undanlåtande returnering eller skadogörelse av emballagen,
har CC rätt att kräva betald ersättning för emballagen.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 CC ansvarar inte för dröjsmål med leverans, avvikelser och/eller
fel som orsakats av omständigheter utanför CC:s kontroll (”Befrielsegrund”).
För undvikande av tvivel ska denna ansvarsbegränsning
omfatta, men inte begränsas till följande situationer: krig, naturkatastrof,
upplopp, export- eller importförbud, arbetskonflikt, försenade
och/eller felaktiga leveranser från underleverantörer som inte
rimligen kunnat förhindras eller förutses, brand som inte orsakats
genom vårdslöshet av CC eller någon som CC har att svara för.

10. ANDRA LEVERANSHINDER

10.1 Samma regler som vid force majeure gäller andra leveranshinder
såsom misstag från CC’s medarbetare eller tredje män, till exempel
underleverantörer, brist på transporter, varubrist, om produkterna
är restnoterade, fel på transportör och speditör samt uteblivelse av
leverans från CC’s underleverantörer. Om leveranser i andra fall blir
fördröjda, har kunden rätt till ersättning endast om särskild överenskommelse
skriftligen tas.

10.2 Eventuellt övrigt ansvar för bristande fullgörelse från CC:s sida av
dess förpliktelser gentemot kunden enligt dessa villkor eller i övrigt
begränsas under alla omständigheter till direkta skador. CC ansvarar
under inga omständigheter för kundens förlust på grund av produktionsbortfall,
utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.
november 2016 / version 1.0

10.3 CC:s eventuella ansvar för direkta skador överstiger under inga
omständigheter belopp motsvarande värdet av beställda varor av
kunden, med mindre än att den svenska produktansvarslagen inte
föreskriver annat eller CC gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

11. SEKRETESS

11.1 CC förbehåller sig rätten att spara kunduppgifter och överföra
dessa till CC närstående bolag i enlighet med personuppgiftslagen
(1998:204) i syfte att utföra och slutföra affärstransaktioner. CC
förbinder sig att iaktta sekretess beträffande sådan information.
För det fall lån beviljats eller krav ställts mot CC kan information, i
legitim omfattning, komma att överföras till tredje man. Förekommer
behandling av känsliga uppgifter kommer dessa att behandlas
i enlighet med 13-19§§ personuppgiftslagen (1998:204). Kunden
accepterar att ytterligare meddelande om personuppgiftsbehandlingen
inte kommer att lämnas.

11.2 CC och kunden förbinder sig var för sig gentemot den andre att
iaktta sekretess beträffande sådan information om varandras affärs-
och driftförhållanden. Pris, rabatter och övriga kommersiella
villkor som erbjuds kunden ska omfattas av sådan sekretesskyldighet.

12. ANVÄNDNING AV LOGOTYPER

12.1 Det är kundens ansvar att få tillstånd att använda logotyper. CC kaninte ansvara för obehörig användning av logotyper.

13. MARKNADSFÖRING

13.1 Vid godkännande av allmänna affärsvillkor accepterar kunden att
CC gör diverse marknadsföring för sina produkter via e-post, såsom
erbjudanden, nyheter och eventanmälan. Kunden kan när som
helst avregistrera sig från dessa e-postmeddelanden genom att
trycka på länken ”Avregistrera” i e-postmeddelandet.
CC delar inte kundinformationen med andra.

14. TRANSPORT AV RÄTTIGHETER OCH PLIKTER

14.1 CC är berättigade till att helt eller delvis överlåta alla rättigheter och
skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part.

15. ÖVRIGT

15.1 För det fall någon bestämmelse i dessa villkor, helt eller delvis,
skulle befinnas ogiltig skall villkoren i övrigt inte påverkas därav.
Den bestämmelse som befinns ogiltig skall därvid i första hand
jämkas, så att den inte längre kan anses ogiltig. Vid jämkningen
ska parternas intressen och avsikten med bestämmelsen beaktas.
Om och till den del sådan jämkning inte kan ske, ska bestämmelsen
lämnas utan avseende.

15.2 Har någon viss fråga ej uttryckligen reglerats i villkoren, ska villkoren
fyllas ut med ett sådant villkor som bäst kan anses reflektera
den gemensamma partsavsikten så som den framkom vid förhandlingarna
mellan parterna.

16. LAGVAL OCH TVISTER

16.1 Dessa villkor samt rättsförhållandet i övrigt mellan CC och kunden
ska tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.