Extern Personuppgiftspolicy

Chefs Culinar AB
Flansbjersvägen 13
232 91 Arlöv
SE
Organisationsnummer: 556944-2188

Detta är version 1, som senast uppdaterades den 2023.06.07 11:18.

1. Introduktion

1.1. Denna personuppgiftspolicy ("Policyn") beskriver hur Chefs Culinar AB
("oss", "vi" eller "vår") samlar in och behandlar personuppgifter relaterade till köp av
tjänster, medlemskap, produkter eller allmän användning av vår webbplats.

1.2. Policyn är utarbetad och tillgänglig för att följa dataskyddsförordningen (2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”) och reglerna som ingår häri om informationsskyldighet.

2. Typer av personuppgifter som behandlas

2.1. Vi behandlar personuppgifter om dig när detta är nödvändigt och i enlighet med gällande lagstiftning. Beroende på de specifika omständigheterna kan de behandlade personuppgifterna inkludera följande typer av personuppgifter:


a) namn
b) adress
c) telefonnummer
d) e-postadress
e) inköps-/försäljningshistorik
f) fakturerings- och bokföringsdata och dokumentation
g) kundsaldo, betalningar etc.)
h) uppgifter till spårning av transport (t.ex. spårningsnummer)
i) bankuppgifter
j) kundnummer
k) IP-adress


Dessutom behandlar vi även följande typer av personuppgifter:
Yrkesinformation (såsom befattning, arbetsgivare etc.), CV och personligt brev(inkl. ev. porträttbild), skuldkvoter och ev. födelsedatum på kontaktpersoner, ägare och chefer inom företaget.
Namn och e-postadress används också vid skapande av användare för inloggning till vår webshop.


Videoövervakning av in- och utgångar av våra kontor/lager.


Information om kreditvärdighet/värdighet, om tillämpligt.

2.2. När det är relevant samlas personuppgifter in direkt från dig eller från externa källor. Personuppgifter samlas in från de registrerade eller deras arbetsgivare om denne är Vår kund, leverantör eller affärspartner i förhållande till de avtal vi har ingått med kunden, leverantören eller affärspartnern.

2.3. Om vi behöver samla in fler personuppgifter än vad som anges ovan kommer vi att informera om detta. Sådan information kommer att tillhandahållas genom uppdatering av denna Policy.

3. Ändamål för behandling av personuppgifter

3.1. Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en rättslig grund för att göra det i enlighet med GDPR. Beroende på de specifika omständigheterna sker behandlingen av personuppgifterna för följande ändamål:

a) För att bearbeta beställningar samt erbjuda produkter, tjänster och/eller försäljningserbjudanden.

b) För att hantera reklamations-/kundserviceärenden samt skicka uppdateringar om våra produkter och tjänster.

c) För att lagra personuppgifter i den mån detta är ett krav enligt gällande lagstiftning, inklusive bland annat lagring av bokförings- och bokföringshandlingar enligt gällande lagstiftning.

d) För att kunna administrera medlemskap/samarbete hos oss.

e) För analysering av försäljning/inköp för att förbättra relationen/samarbetet

f) För att förbättra våra produkter, tjänster eller hemsida.

g) Att skicka direkt marknadsföring till användare, kunder och medlemmar (såsom e-postmeddelanden, MMS, direktmeddelanden på sociala medier osv.).

h) För hantering av registrering till mässor och event.


Vi har ett berättigat intresse av att:
- leverera de överenskomna produkterna till kunder och affärspartners.
- tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till kunder, leverantörer och affärspartners.
- ta emot den överenskomna produkten och/eller tjänsterna från våra leverantörer.
- driva, underhålla och förbättra vår verksamhet.
- kommunicera med våra kunder, leverantörer och affärspartners.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

4.1. Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en rättslig grund i enlighet med GDPR. Beroende på de specifika omständigheterna sker behandlingen av personuppgifterna med utgångspunkt i följande rättsliga grunder:

a) Om vi har bett om ditt samtycke för behandling av specifika personuppgifter är behandlingsunderlaget för de specifika personuppgifterna ditt samtycke, jfr. GDPR, artikel 6.1 a. Samtycket kan alltid återkallas genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som är angivna nederst i denna Policy. Om samtycket återkallas raderas personuppgifterna som behandlas utifrån samtycket, såvida inte det kan eller ska behandlas till exempel för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

b) Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med den registrerade, jfr. GDPR, artikel 6.1 b, första strecksatsen.

c) Behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, jfr. GDPR, artikel 6.1 c.

d) Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse som eftersträvas, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

4.2. Vi utför följande behandling: Utöver ovanstående samlar vi in dina personuppgifter för att bedöma kreditvärdighet om detta är relevant. Vi använder i samband med detta endast registrerade och godkända kreditupplysningsverksamheter.

 

5. Utlämnande och överföring av personuppgifter

5.1. Vi lämnar endast ut personuppgifter till andra när lagen tillåter eller kräver det. Vår organisation ingår i en koncern där personuppgifter delas mellan koncernbolagen beroende på de specifika omständigheterna.

5.2. Vi överför personuppgifter till följande mottagare från EU/EES:

a) Personuppgiftsbiträden

5.3. Vi kan dela uppgifter om dig mellan avdelningarna internt på Chefs Culinar AB i affärssyfte.

Uppgifterna om kreditvärdighet behandlas på ekonomiavdelningen och utlämnas inte till andra än den knutna utesäljaren och vår försäljningschef. Om det blir nödvändigt att vidta åtgärder för att dra tillbaka din fordran hos Chefs Culinar kan vi lämna ärendet till SVEA Inkasso och/eller Kronofogdemyndigheten som i slutändan kan föra ärendet vidare till domstol.

Vid återkallelser/produktlarm har vi en skyldighet att lämna ut uppgifter om berörda kunder till leverantören.

5.4. Vi använder i allmänhet olika externa och professionella företag som leverantörer och samarbetspartners till att leverera eller assistera oss med att leverera vår service och produkter. De externa företagen kommer inte att motta eller behandla personuppgifter, om inte lagstiftningen tillåter överföring och behandling av dem.
Om de externa företagen är våra personuppgiftsbiträden sker behandling alltid enligt ett personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller lagkraven för detta. Om de externa företagen är självständiga personuppgiftsansvariga, sker deras behandling av personuppgifter enligt överenskommelse med deras egen integritets-, dataskydds- eller personuppgiftspolicy som de externa företagen kommer att uppmärksamma, om inte lagen föreskriver annat.

 

5.5. Vi överför personuppgifter till länder eller internationella organisationer utanför EU/EES.

5.6. På Chefs Culinar AB använder vi många IT-system och några av dem kan överföra data utanför EU/EES. Överföringsunderlaget för dessa system kommer i de allra flesta fall att vara EU:s standardavtalsklausuler, som säkerställer en liknande säkerhetsnivå som inom EU/EES. Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilka system och var data överförs, vänligen kontakta oss.

6. Radering och lagring av personuppgifter

6.1. Vi säkerställer att personuppgifterna raderas när de inte längre är relevanta för det behandlingsändamål enligt beskrivningen ovan. Vi behåller även personuppgifter i den mån det är en skyldighet enligt lag, vilket är fallet med till exempel bokföring och bokföringsmaterial och register. Om du har några frågor om vår lagring av personuppgifter, vänligen kontakta den e-postadress som nämns i det sista avsnittet i denna Policy.

7. Dina rättigheter

7.1. Som registrerad har du enligt GDPR ett antal rättigheter.

7.1.1. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna samt om vi lämnar ut eller överför dina personuppgifter till andra.

7.1.2. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

7.1.3. Du har i vissa fall rätt att få vissa av dina personuppgifter raderade.

7.1.4. Du har i vissa fall rätt till begränsning av vår behandling av dina personuppgifter så att vi endast lagrar dina personuppgifter under en viss period.

7.1.5. Du kan ha rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter baserat på skäl och omständigheter som hänför sig till din situation.

7.1.6. Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling utan mänsklig inblandning, om inte beslutet är nödvändigt för din anställning, har en rättslig grund eller är baserat på ditt uttryckliga samtycke.

7.1.7. Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande av ditt samtycke kommer inte påverka lagenligheten av den behandling som utfördes innan ditt samtycke återkallades.

7.1.8. Du har rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

7.1.9. Du kan alltid lämna in ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten.

7.2. Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Därför är det inte säkert att du kommer att ha rätt till t.ex. dataportabilitet i den specifika situationen; det beror på de specifika omständigheterna vid behandlingen.

7.3. Mer information om dina rättigheter som registrerades finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

7.4. Vänligen använd kontaktuppgifterna nedan om du vill utöva dina rättigheter.

7.5. Vi försöker tillmötesgå dina önskemål om vår behandling av personuppgifter men du kan alltid lämna in ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten.

8. Ändringar av denna Policy

8.1. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Policy. Om vi gör det, korrigerar vi datumet och versionen överst i dokumentet. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela i form av ett synligt meddelande, till exempel på vår hemsida, e-post eller genom andra kommunikationsmedel.

9. Kontaktinformation

9.1. Du är välkommen att kontakta oss på nedan angivna e-postadress om du:

· inte håller med om vår behandling eller anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot lagen

· har frågor eller kommentarer till denna Policy, eller

· vill åberopa en eller flera av dina rättigheter som registrerad person.

Om du har frågor eller kommentarer till denna Policy eller om du vill åberopa en eller
fler registrerade rättigheter, vänligen kontakta oss på e-post: dataskydd@chefsculinar.se

Detaljerad information om cookies